Der Waschfuxx Universal prací prášek - 6,5 kg - 100 PD

Univerzální prací prášek s příjemnou vůní, který je vhodný pro praní od 30 do 95 stupňů.

Skladem
Kód: 8272/5 K
329 Kč / ks 271,90 Kč bez DPH
Kategorie: Pračka a ruční praní prádla
Hmotnost: 7 kg

Při manipulaci používejte ochranné gumové rukavice. Po kontaktu důkladně umyjte ruce toaletním mýdlem Ukládejte mimo dosah dětí!

 Nebezpečí

  • H-věty: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P-věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: